top of page

At være med sorg.

At forstå sorgens dybe dimension er et spørgsmål om at have været i sorgens land. For mennesker omkring den sorgramte, er det næsten umuligt at forstå denne smerte. Det er ikke ensbetydende med, at den sorgramte ikke kan hjælpes og støttes i sin sorgproces. Det er blot et spørgsmål om, at den støtte den sorgramte har behov for, også er den støtte han /hun oplever at få.

At miste et menneske, man er forbundet med, er for de fleste en oplevelse, de aldrig før har stiftet bekendtskab med. Det er på alle måder en grænseoverskridende oplevelse at være i sorg blandt egne børn, venner eller familie, der ikke aner, hvilke ord de skal bidrage med. 

Min oplevelse af disse mennesker og deres livssituation, når jeg møder dem i en sorggruppe, er, at de er fortvivlede og bange for, at de og deres reaktion er enestående. Enestående, forstået på den måde, at de slet ikke har fantasi til at tro, at andre har det som de selv.

Det første møde er ofte præget af megen fortvivlelse og smerte ved at skulle genfortælle sin historie. At skulle genopleve smerten og oplevelsen af, at livet ikke giver menig mere. Den første helende oplevelse opstår, når den enkelte mærker gruppens rummelighed, nærvær og stille forståelse. Det er ofte en stor udfordring at skulle fortælle sin historie, at blive ked af det, fælde tåre og i det hele taget, at skulle vise sin sårbarhed over for mennesker, der er fremmede. Men langsomt opstår en form for tillid, man spejler sig i de øvrige gruppemedlemmers sorg og ikke mindst: man erkender, at her er der andre mennesker med en sorg og et savn, der her samme dimension som den, man selv kommer med.

Mod slutningen af et gruppeforløb, typisk efter 8 gange – dvs. 2- 4 måneder, vil gruppemedlemmerne sædvanligvis have etableret gode og bæredygtige relationer til hinanden. De vil ofte gerne fortsætte med at mødes. De har givet hinanden til gensidig selvindsigt og de giver og modtager omsorg indbyrdes. De har på dette tidspunkt en oplevelse af, at den eksistentielle krise, de har oplevet, bliver til at bære, netop fordi de bærer til hos hinanden. De støtter ubevidst hinanden i at genetablere håbet – håbet om at solen igen står op over det liv, de skal leve uden den mand eller kvinde, hvis hånd de savner helt ind til benet. De rejser sig så at sige ved hinandens hjælp, hvilket betyder, at de hjælpeløse bemærkninger som: ”nu må du se at komme videre”, ikke gør så stort indtryk længere. De bliver bedre til at undgå disse bemærkninger, fordi de ved, at den reelle sparring – den får de netop ikke her, men i gruppen blandt ligestillede. Således genetableres også oplevelsen af selvrespekt – at kunne stå i det åbne og på egne ben.

Forløb i sorggruppe:

1 gang vi mødes, starter vi med en runde, hvor den enkelte præsenterer sig, fortæller om sit eget forløb og den aktuelle situation og lytter til           gruppens øvrige medlemmer.

2 gang starter med en runde, hvor den enkelte sætter ord på, hvilket indtryk det første møde i gruppen har gjort.

     Hvilke tanker og følelser viste sig efterfølgende?

     Hvordan var det at møde andre der har et livsvilkår som dit?

3 gang vi mødes, er der mulighed for at sætte ord på det, der fylder mest?

     Dialog om: Tab af identitet, sorg, savn, håb.

4 gang vi mødes, vil der være et oplæg om tab og sorg, herefter mulighed for dialog om oplægget, set i lyset af den enkeltes oplevelse.

     

     Solen står op over horisonten igen.

5 gang vi mødes taler vi om relationer i netværket.

     Hvordan fungerer relationen med venner, med børn og kollegaer?

     Hvad dræner og hvad nærer i de betydningsfulde relationer?

     Hvordan er det at gå alene til festlige sammenkomster?

 

6 gang. Hvad fylder mest nu?

     Stabilisering – vi arbejder med mental balance gennem afspænding, åndedrætsøvelser og opmærksomhedstræning.

 

7 gang. Sorgintervention/støtte og hjælp.

     Sorg tager den tid, sorg tager, før personen har tilpasset sig de forandrede vilkår. Aspekter af sorgen vil aldrig gå væk, og langt de fleste           sørgende savner den mistede resten af livet.

 

8. På vej mod nye tider.

     Hvad vil du/skal du handle på i nærmeste fremtid?

     Hvordan passer du på dig selv?

     Hvad giver ny mening i dit liv?

 

Livet skal være meningsfuldt – håndterbart og begribeligt.

 

Jeg tilbyder sorggrupper, hvor der kan deltage 6 personer pr. gruppe.

Pris 1.200,- kr for et forløb på 8 gange med interval på en til to uger.

Næste gruppe start er 14/12 2021.

Der er også mulighed for individuel samtale – pris 800,00 kr. for 60 til 90 minutter.

bottom of page